Informacja

Informacja

Informacja o przetwarzaniu przez spółkę STACH Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich danych osobowych

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, adres: ul. Leśna 16, 41-940 Piekary Śląskie. Skontaktować się z administratorem można pisząc na adres: ul. Kościuszki 23A, 42-584 Dobieszowice, mailowo kierując korespondencję na adres e-mail: stach@stach.net i telefonicznie (32) 3810641 wew. 23.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie, stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie Państwo dobrowolnej zgody;
  b) wykonywania obowiązku prawnego. Spółka zobowiązana jest wykonywać obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) wysyłania informacji o naszych produktach, promocjach i najnowszych ofertach. Podstawą naszego działania jest dobrowolna zgoda, której możecie Państwo udzielić zaznaczając odpowiedni check-box i podając nam Państwa adres e-mail. Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie wysyłając oświadczenie zawierające cofnięcie zgody listem poleconym na adres: ul. Kościuszki 23A, 42-584 Dobieszowice bądź drogą e-mail. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo otrzymywać naszych wiadomości, nasze działania są zgodne z prawem. Podstawa prawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  d) w celach marketingowych, które obejmują:
  i. przekazywanie lub przesyłanie informacji handlowych,
  ii. przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej,
  Informacje handlowe to wszelkie formy reklamy, promocji, konkursów i gier losowych, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć promocji wizerunku, usług lub produktów Spółki. Podstawa prawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  Spółka przetwarza dane w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody.
  e) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Spółki, 9 ust. 2 lit. f RODO:
  i. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników oraz klientów) i mienia Spółki. Dotyczy to monitoringu siedziby Spółki, biura Spółki znajdującego się w Dobieszowicach przy ul. Kościuszki 23A oraz punktach sprzedaży (sklepach firmowych) Spółki – z zachowaniem prywatności i godności osób,
  ii. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Spółki wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.,
 3.  Spółka przetwarza dane związane z:
  a) identyfikacją lub weryfikacją. Spółka sprawdza, czy podane przez Państwa dane są zgodne z otrzymywanymi od Pani Pana dokumentami, rejestrami lub wykazami, a także danymi identyfikującymi urządzenia (nr telefonu, e-mail), którymi się Państwo posługują, także jako osoba reprezentująca dana osobę,
  b) danymi dotyczącymi działalności gospodarczej. To dane lub informacje o Państwa działalności lub podmiotu, który Państwo reprezentują, w szczególności: nazwa firmy, NIP, adres e-mail, adres dostawy i adres do faktury (w tym kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu i faksu, typ i ilość zamówionych produktów, numer zamówienia, data zamówienia, status obsługi zamówienia, wartość zamówienia, dane dotyczące płatności, zgłoszenia dotyczące zwrotu produktów.
  c) danymi wizualnymi. To nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku Spółki.
 4. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty lub organy:
  a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  b) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej,
  c) którym dane mogą być przekazywane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,
  d) prowadzące rozliczenia lub rozrachunki Spółki. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę. Spółka może powierzać dane innym podmiotom, nadal zachowując funkcję ich administratora,
  e) takie jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usług dla witryn i usług marketingowych, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usług utrzymania IT
 5. Okres przetwarzania Państwa danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także od zgód i innych złożonych przez Państwa oświadczeń. Dane przetwarzane są:
  a) zgodnie z umową lub czynnością prawną przez czas niezbędny do przygotowania i wykonania umowy lub czynności. Dane przetwarzane są przez okres 2 lat od dnia ich zebrania.
  b) danymi archiwalnymi po wygaśnięciu umowy, dane osobowe dotyczące danej umowy lub czynności są przetwarzane przez okres 10 lat, chyba, że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań od dnia prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczenia/prawa którego dotyczy postępowanie,
  c) przechowywane są przez okres 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie,
  d) do czasu wycofania przez Państwa zgody. Dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia cofnięcia zgody. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów. Cofnięcie zgodny należy przesłać na adres: ul. Kościuszki 23A, 42-584 Dobieszowice,
  Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej.
 6. Każdy z naszych Klientów otrzymuje od nas te same komunikaty. Nie dokonujemy żadnych analiz Państwa preferencji i nie gromadzimy innych danych na Państwa temat bez Państwa wiedzy i odrębnej zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych mają Państwo prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
 8. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółkę.
 9. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia lub wykonania. Jeżeli Państwo nie podadzą danych wymaganych umową, Spółka nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.
 10. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.